BESTUUR

Stichting Leergeld Noord-West Brabant kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers.

Het bestuur zet de beleidskaders uit rond de werkwijze van Stichting Leergeld. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeenten, sponsoren, fondsen en Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur activiteiten en draagt het zorg voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Tevens is er binnen het bestuur een onderverdeling gemaakt, waarbij ieder bestuurslid één gemeente als aandachtsgebied heeft. Dit zorgt ervoor dat alle gemeenten in het werkgebied van Stichting Leergeld Noord-West Brabant (Etten-leur Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) de benodigde aandacht krijgt.

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: vacante positie
Annelieze Heijliger, vice-voorzitter
Jan Pleune, secretaris
Lizan van Aert, penningmeester
Koen de Peyper, PR/ Communicatie
Henk Grimbergen, lid

 

MEDEWERKERS

Het werk dat de Stichting Leergeld Noord-West Brabant doet wordt eveneens geheel verricht door vrijwilligers.

Tot ons team behoren:

  • intermediairs;
  • administratief medewerkers
  • coördinator
  • projectmedewerker

ONTSTAAN

'Leergeld' is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld is een particulier fonds met een Goede Doelen-status. De naam 'Leergeld' is bewust gekozen. Enerzijds omdat leren, op school en door deelname aan sociale activiteiten -goed besteed- geld kost, anderzijds omdat de samenleving duur 'leergeld' zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan. Armoede komt in vele gradaties. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel. Stichting Leergeld zet zich in, om door 'meedoen', het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij straks ook meetellen.
ONSTAAN LEERGELD NOORD-WEST BRABANT

Stichting Leergeld Noord-West Brabant is ontstaan naar aanleiding van een bezoek van Robert Hanraht aan Rotaryclub Etten-Leur. Enkele leden hebben er de schouders onder gezet en een bestuur geformeerd. Tevens werd er een coördinator aangesteld en deze is samen met 2 intermediairs opgeleid, alvorens men van start kon gaan. Rotaryclub Etten-Leur heeft met een schenking van EUR 10.000,- de financiële basis gelegd voor de verdere ontwikkeling.

Aanvankelijk gehuisvest in de pastorie kregen we later de beschikking over een fatsoenlijke kantoorruimte in Etten-Leur. Inmiddels heeft de overheid het belang van de samenwerking met Leergeld ingezien en wordt Leergeld als een belangrijke partner gezien bij de bestrijding van armoede onder kinderen. Onze kernboodschap: ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN heeft een breed maatschappelijk draagvlak gekregen.

 

Beloningsbeleid

 

Onze Stichting werkt alleen met vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De overige vrijwilligers (intermediairs, coordinator en administratief medewerker) ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligersvergoeding wordt bepaald op basis van de functie.

 

 

 


WERKWIJZE

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie 
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. 
Stap 2: Bemiddeling 
Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 
Stap 3: Financieel vangnet 
Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”. 
Stap 4: Follow-up en nazorg 
Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.


lees ook over:


DOEL & MISSIE