BESTUUR

Stichting Leergeld Noord-West Brabant kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers.

Het bestuur zet de beleidskaders uit rond de werkwijze van Stichting Leergeld. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeenten, sponsoren, fondsen en Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur activiteiten en draagt het zorg voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Tevens is er binnen het bestuur een onderverdeling gemaakt, waarbij ieder bestuurslid één gemeente als aandachtsgebied heeft. Dit zorgt ervoor dat alle gemeenten in het werkgebied van Stichting Leergeld Noord-West Brabant (Etten-leur Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) de benodigde aandacht krijgt.

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Ton Vermeulen, voorzitter
Annelieze Heijliger, vice-voorzitter
Jan Pleune, secretaris
Lizan van Aert, penningmeester
Koen de Peyper, PR/ Communicatie
Henk Grimbergen, lid

 

MEDEWERKERS

Het werk dat de Stichting Leergeld Noord-West Brabant doet wordt eveneens geheel verricht door vrijwilligers.

Tot ons team behoren:

  • intermediairs;
  • administratief medewerkers
  • coördinator
  • projectmedewerker

DOEL EN MISSIE

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

Het motto van Leergeld is:
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.


WERKWIJZE

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie 
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. 
Stap 2: Bemiddeling 
Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen. 
Stap 3: Financieel vangnet 
Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”. 
Stap 4: Follow-up en nazorg 
Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.


lees ook over:


DOEL & MISSIE